ویدیو محصولات

معرفی جا لنزی نابا

ترفند سریع گذاشتن لنز در چشم

نحوه صحیح قراردادن لنز در چشم بدون دخالت مستقیم دست

معرفی جالنزی

نحوه صحیح برداشتن لنز بدون دخالت مستقیم دست