ویدیو محصولات

شیشه شیر کودک برند ناوی ۲۸۰ میل از مواد پلی پرو پیلن

شیشه شیر کودک برند ناوی۲۷۰ میل از جنس پیرکس ضخیم
دسته دو رنگ برند ناوی در ۶ رنگ دلبرونه
شیشه شیر کودک برند ناوی ۲۷۰ میل از مواد پلی پرو پیلن پ پ
تست آنتی شوک بودن شیشه شیر پیرکس ضخیم برند ناوی ۲۷۰ میل
شیشه شیر کودک ۱۲۰ میل پیرکس برند ناوی
نحوه صحیح قراردادن لنز در چشم با استفاده ازباکس جالنزی نابا
نحوه صحیح بیرون آوردن لنز از چشم با استفاده از باکس جالنزی نابا
یه ترفند سریع جهت قرار دادن لنز در چشم
روش درست یرس کشیدن موهای بلند با برسهای چوبی بامبو